Solparksplaner i Assartorp

Kraftringen har ambitionen att bygga en solpark på nedlagda delar av golfbanan i Assartorp. En klok användning av marken som utöver generering av förnybar el dessutom kommer öka den biologiska mångfalden. Under våren 2023 inleds samråd med berörda intressenter.

Golfbanan i Assartorp hade ursprungligen 18 hål. Sedan ett antal år tillbaka har sex av hålen avvecklats och golfklubben Naturligtvis Golf & Country Club har nu en 12-hålsbana. Golfklubben och Kraftringen har har under en tid diskuterat möjligheten att anlägga en solpark på de avvecklade hålen och nyligen har Kraftringen inlett en tillståndsprocess för att driva projektet vidare. Bilden nedan visar området inom vilket det är tänkt att anläggas solpark (på utvalda delar).

Assartorp_2.jpg

Det kommer även undersökas om det finns tekniska möjligheter att uppföra en mindre solpark inom det aktiva golfbaneområdet, på fastigheten Assartorp 1:73. Denna visas med grön markering i bilden nedan. Eftersom det är risk för att golfbollar träffar panelerna inom detta område behöver en sådan solpark utrustas med lämpligt skydd.

Inom det rödmarkerade området i bilden nedan finns flera naturmiljöer som kommer bevaras och/eller stärkas, såsom trädpartier med höga naturvärden och dammar. Hur stor yta som det slutligt kommer anläggas solpaneler på är inte helt klarlagt, men indikativt handlar det om 15-20 hektar. 

Assartorp_3.jpg

Kraftringen har tidigare uppfört en solpark i Forsby, strax söder om Klippan (belönad med Solenergipriset år 2023 som Årets solpark), och har många lärdomar från det projektet som man vill ta med sig till Assartorp. Delar av marken för de tidigare golfhålen har redan börjat växa igen med sly, och om inget görs kommer igenväxten fortsätta med negativ inverkan på den biologiska mångfalden. Men genom att anlägga en solpark och samtidigt så in ängsblommor och låta får beta inom området så kan man skapa en bättre miljö, både för växter och djur. I Assartorp har flera åtgärder identifierats som kan gynna både insekter och groddjur. En förbättrad miljö för pollinerande insekter skapar också värden för omgivande åkermarker och trädgårdar. 

Bilderna nedan är från Kraftringens solpark i Forsby. 

Forsby_1.jpg Forsby_2.jpg

Har du några frågor om eller inspel till solparksprojektet i Assartorp? Ta då gärna kontakt med oss!

Dokument

Här finns möjlighet att ta del av dokument i den pågående tillståndsprocessen: 

2023-03-02 Samrådsunderlag Solpark Assartorp

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon