Kraftringens hållbarhetsår summeras i Hållbarhetsrapport 2023

Hållbarhetsarbetet för det gångna året har nu sammanställts i Kraftringens hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2023. Under 2023 togs ytterligare kliv framåt i Kraftringens hållbarhetsarbete, bland annat genom lanseringen av företagsportalen Kraftringen Omni, att EPD:er togs fram även för fjärrkyla och el samt att 110 000 nya smarta mätare nu är på plats, så att kunder enklare skall kunna följa sin förbrukning av el, fjärrvärme, fjärrkyla och gas.

Under 2023 lanserades företagsportalen Kraftringen Omni. Portalen syftar till att förenkla arbetet för bostadsrättsföreningar och företag som vill arbeta mer aktivt med energiuppföljning och effektivisering. I portalen finns energidata, kunskap om energi och energiläget samt tillgång till Kraftringens expertis samlad.
2022 tog Kraftringen fram EDP:er – standardiserade, tredjepartsgranskade miljövarudeklarationer – för fjärrvärmen. EPD:erna kartlägger var i produktens livscykel utsläppen av växthusgaser sker, så att riktade åtgärder kan sättas in för att minska dessa. 2023 fortsatte arbetet och EPD:er togs fram även för fjärrkyla i det norra nätet i Lund samt för elen som produceras på Örtoftaverket. EPD:erna är viktiga för att visa hur Kraftringens produkter ligger till vad gäller klimatpåverkan, och så att kunderna kan tillgodoräkna sig de goda miljövärdena.

2023 avslutades även ett fyraårigt projekt, som handlat om att installera 110 000 smarta elmätare hos Kraftringens kunder. Genom de nya mätarna ökar leveranssäkerheten, och kunderna kan enklare följa och styra sin förbrukning av el, fjärrvärme, fjärrkyla eller gas.

- Hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet, säger Sara Kralmark, Kraftringens hållbarhetsstrateg. Vi har nu den högsta investeringstakten någonsin för att garantera ett framtidstryggat energisystem, där både leveranssäkerhet och klimat har stort fokus. Våra direkta växthusgasutsläpp samt indirekta utsläpp från energianvändning har minskat med hela 97% sedan vi började räkna år 2007. Det är en otrolig prestation och beror till största delen på att vi har fasat ut fossila bränslen från vår produktion. Att vi kommit så långt med vår kärnverksamhet gör att vi nu kan röra oss längre ut i värdekedjan, och ta ett större ansvar för utsläpp från andra verksamheter vars tjänster eller produkter vi använder. Detta större ansvarstagande speglas i den senaste hållbarhetsrapportens redovisning av utsläpp.

För att styra verksamhetens gemensamma arbete kommunicerar Kraftringen tre viktiga strategiska hållbarhetsmål:
- Senast år 2030 har Kraftringen nettonollutsläpp av växthusgaser
- Kraftringen minimerar den negativa miljöpåverkan från verksamheten
- Kraftringen tar ansvar för samhälle, medarbetare och ägare

Som ett exempel på samhällsansvar verkar Kraftringen för att långsiktigt undvika kapacitetsbrist i elnäten genom att bygga ut en rad nya mottagnings- och fördelningsstationer och genom att förstärka näten. Under hösten 2023 övergick Lunds stadstrafik från gas- till eldrift. Laddning av bussarna sker vid en ny bussdepå och för att möjliggöra anslutningen av laddinfrastrukturen har Kraftringen Nät, på uppdrag av Region Skåne, förstärkt elnätet fram till bussdepån. Under perioden 2024–2028 följer investeringar på upp till 250 miljoner kronor för att framtidssäkra elnätet i Lund. Genom investeringarna säkerställs att effekten i nätet kan öka och möta framtidens behov i en expansiv region.

- Hållbarhetsrapporten exemplifierar vårt engagemang för kontinuerliga förbättringar i konstruktionen av ett hållbart energisystem. Året präglades av utmaningar inom energisektorn, vilket tydligt betonar nödvändigheten av en balanserad strategi som inkluderar hänsynstagande till klimatförändringar, miljöpåverkan, leveranssäkerhet och kostnadsoptimering. Vi som verksamhet står redo och beredda i vår strävan mot en hållbar framtid, redo att möta alla utmaningar med beslutsamhet och ihärdighet, säger Sara Kralmark.

Här hittar du Kraftringens hållbarhetsrapporter:
Kraftringens hållbarhetsrapport 2016-2022 | Kraftringen

Kontakt:
Pressjour: 010-122 70 80.

Hållbarhetsarbetet för det gångna året har nu sammanställts i Kraftringens hållbarhetsrapport för 2023. Under 2023 togs ytterligare kliv framåt i Kraftringens hållbarhetsarbete, bland annat genom lanseringen av företagsportalen Kraftringen Omni, att EPD:er togs fram även för fjärrkyla och el samt att 110 000 nya smarta mätare nu gör att kunder enklare skall kunna följa sin energiförbrukning.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon