Kraftringen tar nästa steg och miljövarudeklarerar fjärrkylaleveransen och el från Örtofta kraftvärmeverk

Arbetet för en omställning till ett mer hållbart energilandskap står i fokus för Kraftringen. 2018 nåddes målet om 100% fossilbränslefri produktion, 2022 lanserade Kraftringen en miljövarudeklaration för hela fjärrvärmeleveransen i Lund, Lomma och Eslöv. Nu tas nästa steg, då Kraftringen även miljövarudeklarerar såväl fjärrkylaleveransen som el från Örtofta kraftvärmeverk.

Miljövarudeklarationen EPD, Environmental Product Declarations, bygger på en analys av miljöpåverkan under hela livscykeln och för varje kilowattimme värme/kyla/el som levererats. I fjol, 2022, gjordes en miljövarudeklarering av fjärrvärmeleveransen i Lund, Lomma och Eslöv, och nu har fjärrkyla och el från Örtofta kraftvärmeverk miljövarudeklarerats.

- EPD:n ger en transparent bild av de totala utsläppen och den har blivit tredjepartsgranskad. Det är en kvalitetsstämpel på det arbete med ständiga förbättringar som vi jobbat med i många år. Genom miljövarudeklareringen kan vi ta hållbarhetsarbetet till nästa nivå, identifiera var i livscykeln våra huvudsakliga utsläpp sker och vidta riktade åtgärder för att minska dessa, säger Tobias Frolov, hållbarhetscontroller på Kraftringen.

Miljövarudeklarerad fjärrkyla
Kraftringens norra fjärrkylanät levererar årligen cirka 50 GWh kyla per år. Fjärrkylan kommer från 100% förnybara källor och produceras i norra Lund med värmepumpar, absorptionskylmaskin samt kylmaskiner. Värmepumparna och kylmaskinerna använder enbart lokal, förnybar el från Kraftringens kraftvärmeverk i Örtofta. Absorptionskylmaskinen producerar kyla av fjärrvärme från förnybart biobränsle och restvärme från industrier och andra verksamheter som annars hade gått förlorad.

- Även om Kraftringens produktion baseras på förnybara källor orsakar kylan ändå vissa utsläpp under sin livscykel. Genom att göra en miljövarudeklaration av fjärrkylan genomlyser vi allt från utvinning av råvaror och transport av bränsle till Örtofta till slutleveransen hos kunden. Miljövarudeklarationen inkluderar även bland annat uppbyggnad och avveckling av såväl kylanläggningar som fjärrkylaledningar, berättar Sara Sellin, affärsutvecklare, Kraftringen.

Resultatet från EPDn uppvisar ett koldioxidutsläpp på 7,8 g CO2ekv/kWh icke-biogena koldioxidekvivalenter, vilket är nästan en fjärdedel av vad utsläppen hade varit om kylan istället producerats med en lokal kylmaskin försedd med el från det nordiska elsystemet (baserad på nordisk elmix*och COP3).

El som genererats vid Örtofta kraftvärmeverk
Vid Örtofta kraftvärmeverk produceras årligen ca 170 GWh el. Elen används till att förse den egna verksamheten med lokalt producerad förnybar energi, men utgör även en del i olika elhandelserbjudanden. Resultatet från EPDn för el från Örtofta kraftvärmeverk visar på ett koldioxidutsläpp på 13,1 g CO2 ekv/kWh icke-biogena koldioxidekvivalenter. För att sätta det i perspektiv kan det jämföras med en annan svensk EPD för vindkraft som uppgår till 14,2 g CO2ekv/kWh**. Det genomsnittliga livscykelutsläppet för nordisk elmix, med hänsyn tagen till import och export, uppgår till 90,4 g CO2ekv/kWh*. Dock är detta inte helt jämförbart med Kraftringens EPD, då det genomsnittliga utsläppet för den nordiska elmixen inte är framtaget med samma metod som EPDn.

- När vi nu har gjort en EPD för hela vår fjärrvärme- och fjärrkylaleverans, har det skapat ringar på vattnet och två tilläggsprodukter har tagits fram. Med Klimatneutral värme och Klimatneutral kyla erbjuds kunderna klimatkompenserad fjärrvärme respektive fjärrkyla som totalt sett bidrar med nettonoll utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Vi undersöker nu möjligheterna till ytterligare en produktpaketering - för vår miljövarudeklarerade el, säger David Edsbäcker, affärsutvecklare i Kraftringen.

Kontakt:
David Edsbäcker, affärsutvecklare, Kraftringen, tfn: 010-122 42 41,
e-post: david.edsbacker@kraftringen.se
Sara Sellin, affärsutvecklare, Kraftringen, tfn: 0730-77 26 76,
e-post: sara.sellin@kraftringen.se
Tobias Frolov, hållbarhetscontroller, Kraftringen, tfn: 010-122 40 99
e-post: tobias.frolov@kraftringen.se
Karin Lindroth, kommunikationsansvarig press, Kraftringen, tfn: 0761-16 38 57,
e-post: karin.lindroth@kraftringen.se

Fakta:
För att ladda ner Kraftringens miljövarudeklarationer, besök EPD International: EPD International (environdec.com)

* Genomsnittligt livscykelutsläpp för nordisk elmix: Emissionsfaktorer för nordiskelmix med hänsyn till import och export (diva-portal.org)
** EPD för vindkraft: S-P-01435 - Electricity from Vattenfall's wind farms (environdec.com)

Arbetet för en omställning till ett mer hållbart energilandskap står i fokus för Kraftringen. 2018 nåddes målet om 100% fossilbränslefri produktion, 2022 lanserade Kraftringen en miljövarudeklaration för hela fjärrvärmeleveransen i Lund, Lomma och Eslöv. Nu tas nästa steg, då Kraftringen även miljövarudeklarerar såväl fjärrkylaleveransen som el från Örtofta kraftvärmeverk.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon