Kraftringens bokslutskommuniké 2019

Sammanfattning av perioden 1 januari-31 december 2019:

 • Årets nettoomsättning uppgick till 3 367 mnkr (2 941), en ökning med 426 mnkr eller 14,4 % jämfört med föregående år. Omsättningen påverkades positivt av högre intäkter från samförläggningar samt bättre marginaler i elhandel, belysning och datakommunikation.
 • Rörelseresultatet uppgick till 473 mnkr (370), och resultatet efter finansiella poster till 426 mnkr (361). Jämfört med föregående år ökade resultatet tack vare tillväxt och bättre marginaler inom ett flertal affärsområden.
 • Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 451 mnkr (487).
 • Det operativa kassaflödet, dvs kassaflöde före finansieringsverksamheten, uppgick till 270 mnkr (-297). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -252 mnkr (421). Kassaflödet påverkades huvudsakligen av amortering av skuld.
 • Nettoskulden (räntebärande skulder reducerat med räntebärande tillgångar) minskade under året med 6 % till 2 219 mnkr (2 356).
 • Kraftringens kreditbetyg från Standard & Poor’s är BBB+ (stable outlook)/A-2. 

Väsentliga händelser under året:

 • Världens största lågtempererade fjärrvärmenät på Brunnshög i Lund invigdes.
 • Kraftringens omställning till en fjärrvärmeproduktion som är helt baserad på förnybara bränslen har bidragit till att vi inte påverkats av de ökade energiskatter som fossilbränslebaserad produktion gjort.
 • Spårvägsprojektet i Lund har inneburit omfattande flyttar av el-, värme-, kyla- och fiberledningar.
 • Under året har investeringarna i elnäten fortsatt bland annat genom utbyte av väderkänslig luftledning i skogsterräng, ny mätvärdesinsamling och ökad kvalitet och kapacitet.
 • Försäljningen av solceller, laddstolpar för elbilar och entreprenader inom elkraft- och belysningsentreprenader har ökat kraftigt.
 • Resultatandelen från Skånska Energi har ökat till följd av aktieförvärv 2018. 
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon