Kraftringen Energi AB (publ) förlänger acceptfristen för erbjudandet till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag till den 30 oktober 2018

Erbjudandet som hänvisas till i detta pressmeddelande lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av, aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Pressmeddelande den 16 oktober 2018

Kraftringen Energi AB (publ) förlänger acceptfristen för erbjudandet till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag till den 30 oktober 2018

Kraftringen Energi AB (publ) (”Kraftringen”) lämnade den 2 oktober 2018 ett erbjudande till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (”Skånska Energi”) om att förvärva samtliga aktier i Skånska Energi, oavsett aktieslag, mot en kontant ersättning om 80 kronor per aktie under en acceptfrist som löper till och med den 26 oktober 2018 (”Erbjudandet”).

Den 10 oktober 2018 offentliggjorde Skånska Energi att bolaget tidigarelägger publiceringen av sin delårsrapport för januari–september 2018 (”Delårsrapporten”). I anledning av beskedet från Skånska Energi meddelar Kraftringen härmed att acceptfristen för Erbjudandet förlängs till och med den 30 oktober 2018.

Acceptfristen för Erbjudandet skulle enligt information i den Erbjudandehandling som Kraftringen offentliggjorde den 4 oktober 2018, löpa från den 5 oktober 2018 till den 26 oktober 2018. Redovisning av likvid uppgavs kunna inledas omkring den 2 november 2018.

Den 10 oktober 2018 offentliggjorde Skånska Energi att bolaget tidigarelägger publiceringen av Delårsrapporten. Delårsrapporten kommer att offentliggöras den 23 oktober 2018 kl. 08:30 i stället för den 9 november 2018 som tidigare hade kommunicerats.

Kraftringen har skyldighet att publicera ett tillägg till erbjudandehandlingen för varje ny omständighet, sakfel eller förbiseende som kan påverka bedömningen av Erbjudandet efter att erbjudandehandlingen har offentliggjorts. Om en tilläggserbjudandehandling offentliggörs har aktieägare som redan har accepterat Erbjudandet rätt att inom fem arbetsdagar återta sin accept.

En delårsrapport bedöms regelmässigt föranledda en skyldighet att offentliggöra en tilläggserbjudandehandling. För att möjliggöra för aktieägare som redan accepterat Erbjudandet att återkalla sin accept inom fem arbetsdagar efter dagen då Kraftringen kan komma att offentliggöra en tilläggserbjudandehandling med anledning av Delårsrapporten har Kraftringen beslutat att förlänga acceptfristen till tisdagen den 30 oktober 2018.

Redovisning av likvid beräknas därvid inledas omkring den 6 november 2018.

I övrigt gäller villkoren för Erbjudandet oförändrat, inklusive de fullföljandevillkor och förbehåll som Kraftringen ställt upp för Erbjudandet. Det innebär bland annat att Kraftringen förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen ytterligare och att senarelägga redovisning av likvid.

Rådgivare

Kraftringen har anlitat Foyen Advokatfirma KB och Advokatfirman Westermark Anjou som legala rådgivare samt Ernst & Young Corporate Finance AB som finansiell rådgivare.

Lund den 16 oktober 2018

Kraftringen Energi AB (publ)Styrelsen

_________________________

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 16 oktober 2018 kl.15.00

För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till:

Sezgin Kadir, VD

Mobil: 070 325 08 15
E-post: Sezgin.Kadir@kraftringen.se

Micke Andersson, CFO

Mobil: 073 917 91 04

E-post: micke.andersson@kraftringen.se

Mattias Brage, press- och PR-ansvarig

Mobil: 073 068 94 58

E-post: mattias.brage@kraftringen.se

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon