Kraftringen Energi förvärvar aktier i Skånska Energi – kontrollerar nu 10,2 procent av aktierna och 9,6 procent av rösterna

Erbjudandet som omtalas i detta pressmeddelande lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av, aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Kraftringen Energi AB (publ) (”Kraftringen”) har förvärvat aktier av serie B utanför det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag ("Skånska Energi") om att överlåta sina aktier till Kraftringen för 80 kronor per aktie, oavsett aktieslag (”Erbjudandet”).

Kraftringen har efter att Erbjudandet offentliggjordes den 2 oktober 2018, förvärvat ytterligare 45 586 aktier av serie B. Aktierna har inte förvärvats till ett pris som är högre än vederlaget i Erbjudandet eller under några villkor som för säljaren är mer fördelaktiga än villkoren i Erbjudandet.

Vid tidpunkten för detta offentliggörande äger Kraftringen 147 852 aktier av serie A och 694 774 aktier av serie B i Skånska Energi, motsvarande 10,2 procent av samtliga aktier och 9,6 procent av samtliga röster i Skånska Energi.

Rådgivare

Kraftringen har anlitat Foyen Advokatfirma KB och Advokatfirman Westermark Anjou som legala rådgivare samt Ernst & Young Corporate Finance AB som finansiell rådgivare.

Lund den 3 oktober 2018

Kraftringen Energi AB (publ)Styrelsen

_________________________

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 3 oktober 2018 kl. 08:30.
För ytterligare information hänvisas till:

Sezgin Kadir, VD

Mobil: 070 325 08 15
E-post: Sezgin.Kadir@kraftringen.se

Micke Andersson, CFO

Mobil: 073 917 91 04

E-post: micke.andersson@kraftringen.se

Mattias Brage, press- och PR-ansvarig

Mobil: 073 068 94 58

E-post: mattias.brage@kraftringen.se

Viktigt meddelande

Kraftringen Energi AB (publ) (”Kraftringen”) lämnade den 2 oktober 2018, ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag ("Skånska Energi") om att förvärva samtliga aktier i Skånska Energi ("Erbjudandet").

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Erbjudandehandlingen, den relevanta anmälningssedeln och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till ett land där det skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Kraftringen kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner, kan accepten komma att lämnas utan avseende. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, eller USA. Följaktligen får denna webbplats inte besökas från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, eller USA och inte heller kommer erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller till ovan nämnda länder och får inte heller distribueras på liknande sätt. Kraftringen kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till ovan nämnda länder. Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i ovan nämnda länder och banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i dessa länder får inte vidarebefordra erbjudandehandlingen, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Oaktat det föregående förbehåller sig Kraftringen rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av sådana personer om Kraftringen bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Erbjudandets lämnande till personer som inte har hemvist i Sverige kan påverkas av lagar och regler ifrågavarande jurisdiktion. Personer som inte har hemvist i Sverige ska informera sig om, samt efterleva eventuella restriktioner som tillämpas i sina respektive jurisdiktioner. 

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon