Rekordresultat för Kraftringen 2017

Idag presenteras Kraftringens finansiella rapport för 2017. Resultatet efter finansiella poster på 353 miljoner kronor är ett rekordresultat. Likaså är det den största utdelningen från Kraftringen till ägarkommunerna sedan koncern bildades 2004 på 110 miljoner kronor. En stor del av årets vinst delas ut till ägarkommunerna och gynnar kommuninvånarna i Lund, Eslöv, Hörby och Lomma samt bidrar till att utveckla samhällsnyttig verksamhet i kommunerna.

- Tack vare vårt uthålliga hållbarhetsarbete med affärsmässig samhällsnytta som grundfundament kan vi nu både leverera ett rekordresultat men också en rekordutdelning till våra ägarkommuner. Det ger oss handlingsutrymme för strategisk vidareutveckling av företaget för att kunna möta framtida utmaningar och nödvändiga investeringar både i befintlig infrastruktur och nya affärslösningar, säger Sylvia Michel vd Kraftringen.

Under året har ett flertal fossilbränslebaserade anläggningar avvecklats och målsättningen att senast 2020 vara helt fossilfria i fjärrvärmeproduktionen kommer att uppnås under 2018. Redan nu är Kraftringens fjärrvärmeleveranser 96 % fossilbränslefria.

Under 2017 har Kraftringen påbörjat anläggningen av ett stort lågtemperaturnät för fjärrvärme i Brunnshög, i Lund. Projektet möjliggör att överskottsvärme från forskningsanläggningar, matbutiker och andra verksamheter kan återanvändas för att värma upp den nya stadsdelen.

För att säkerställa en hög leveranssäkerhet och minska konsekvenserna av framtida väderrelaterade störningar har Kraftringen under året ökat investeringstakten och vädersäkringen i framförallt skogsmark.

- Under 2017 finns det många exempel att lyfta fram som visar hur vi tillsammans med våra ägarkommuner skapar en hållbar framtid. Det handlar bland annat om solcellsutbyggnad och laddinfrastruktur för elfordon, men även andra viktiga strategiska områden där synergieffekterna är påtagliga och till gagn för invånarna, avslutar Sylvia Michel vd Kraftringen. 

Resultatet 2017

Nettoomsättningen ökade med 78 mnkr (3 %) till 2 761 mnkr (2 683). Rörelseresultatet ökar med 32 mnkr (8 %) till 404 mnkr (372) Resultat efter finansiella poster ökade med 30 mnkr (9 %) till 353 mnkr (323). Nettoskulden (räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar) minskade med 1,6 % till 1 884 mnkr (1 915). Under de senaste tio åren har Kraftringen investerat cirka 9 miljarder kronor, under 2017 investerades 490 mnkr. Investeringarna återbetalas med positiva kassaflöden från ökade intäkter och lägre kostnader.

- Tack vare vårt uthålliga hållbarhetsarbete med affärsmässig samhällsnytta som grundfundament kan vi nu både leverera ett rekordresultat men också en rekordutdelning till våra ägarkommuner. Det ger oss handlingsutrymme för strategisk vidareutveckling av företaget för att kunna möta framtida utmaningar och nödvändiga investeringar säger Sylvia Michel vd Kraftringen.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon