Kraftringen visar fortsatt stabil resultatutveckling

Kraftringens rapport för perioden januari – september 2016 visar att resultatet efter finansiella poster minskar till 152 mnkr (231) till följd av lägre energinetto och lägre resultatandelar från intresseföretag. Positivt operativt kassaflöde 191 mnkr (201) bidrar till att minska nettoskulden till 2 291 mnkr (2 389). Stora investeringar pågår för vädersäkring av elnäten samt utbyte av äldre betongkulvertledningar i fjärrvärmenätet i Lund. Det under våren förvärvade entreprenadföretaget Elkraftsbyggarna Kraft i Götaland AB, är nu inkluderat i koncernresultatet.

Nettoomsättningen ökade med 35 mnkr till 1 824 mnkr (1 790). Elpriserna har varit relativt låga under perioden. Samtidigt är förbrukningen av el, gas och fjärrvärme lägre än ett normalt år till följd av det milda vädret. Förutsatt normala energiflöden och produktionsförutsättningar under resten av året bedöms helårsresultatet efter finansiella poster för 2016 till cirka 301 mnkr. Kraftringen har, liksom stora delar av energibranschen, stora säsongsmässiga variationer. Nästan hela koncernens årsomsättning och årsresultat uppstår under månaderna november-mars till följd av temperatur och kundernas energiförbrukning. Nu är den period av året på väg att ta slut, då huvuddelen av koncernens investeringsverksamhet och underhållsarbeten sker för att säkerställa effektiv och driftsäker energiförsörjning.

Kraftringens koncernstyrelse fattade vid sitt junimöte ett inriktningsbeslut om att avyttra elnäts- och entreprenadverksamheten i Nynäshamn. Beslutet är taget utifrån konsolideringsstrategin, som innebär att Kraftringen konsoliderar sin affär till södra delarna av Sverige och fokuserar på omställningen till fossilbränslefri produktion och på att vädersäkra elnäten.

- Kraftringen drivs av sin vision om att skapa energi för framtida generationer. Med klimatsmarta lösningar och satsning på förnybar och närproducerad energi, samt utveckling av hållbara städer, skapar vi livskvalitet i regionen. Ett bra exempel är invigningen av Lunds Kommuns Fastighets AB:s solcellanläggning fördelad på 22 hustak. Kraftringen levererade ett nyckelfärdigt solcellsystem och anläggningen är en av de största på bostadshus i Sverige, säger Sylvia Michel, vd Kraftringen.

- Jag vill också understryka vilken avgörande roll fjärrvärme spelar för utvecklingen av hållbara städer. Kraftringen ser fortsatt efterfrågan på utbyggnad och nya anslutningar till fjärrvärme men ser samtidigt en ökande konkurrens från värmepumpar. Vi möter detta genom insatser som stärker fjärrvärmens position. Senast år 2020 ska Kraftringens fjärrvärmeproduktion vara helt fossilfri och redan idag är siffran 92 procent. Genomförda kostnadseffektiviseringar leder även till förbättrad konkurrenskraft för fjärrvärmen. Vi sänker priset inför 2017 och har därefter ambitionen att inte göra någon prisjustering för 2018 och 2019.

Delårsrapporten bifogas pressmeddelandet.

Kraftringens rapport för perioden januari – september 2016 visar att resultatet efter finansiella poster minskar till 152 mnkr (231) till följd av lägre energinetto och lägre resultatandelar från intresseföretag.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon