Kraftringens halvårsrapport visar fortsatt stabil resultatutveckling

Kraftringens rapport för perioden januari – juni 2016 visar på en minskning av rörelseresultatet till 214 mkr (249), till följd av lägre energiförsäljning förorsakat av milt väder. Därutöver har elpriserna varit fortsatt låga under perioden. Resultatet efter finansiella poster minskar till 153 mkr (220) till följd av nedskrivning av aktier i ett vilande dotterföretag. Ett positivt operativt kassaflöde 142 mkr (214) bidrar till att minska nettoskulden till 2 286 (2 389). Betydande investeringar för vädersäkring av elnäten pågår parallellt med investeringar i fjärrvärmenätet.

För att nå uppsatta klimatmål och visionen om ett fossilfritt Skåne 2020, är fjärrvärmen viktig för Kraftringen, för våra ägarkommuner och Region Skåne. Kraftringen ligger redan på 92 procent fossilfri produktion, vilket gör att bolaget ligger väl i fas med sin handlingsplan för att 2020 nå 100 procent fossilfri produktion.Fjärrvärmen är en långsiktig och hållbar lösning och i centrala Lund fortsätter Kraftringens arbete med att byta ut äldre fjärrvärmeledningar i samverkan med Lunds kommun. Genom omprioriteringar i både stadsplanering och investeringsplaner, kommer flera större ledningar bytas ut snabbare än planerat.

Kraftringen har under våren förvärvat entreprenadföretaget Elkraftsbyggarna Kraft i Götaland AB. Genom förvärvet stärker Kraftringen sin marknadsposition inom entreprenadverksamheten och blir nummer två i Sydsverige. Bolagen kompletterar varandra avseende kompetens och geografisk närvaro, vilket ger synergieffekter och säkrar den framtida konkurrenskraften avseende nya tjänster. Förvärvet kommer i enighet med avtalet att redovisas i delårsrapporten för kvartal 3.

- Vi ser fortsatt en stabil resultatutveckling för Kraftringen. Vårt uthålliga arbete med att bland annat optimera våra produktionsanläggningar har gett resultat både ur ett klimatperspektiv då vi sänker koldioxidutsläppen, men vi ser också resultat ur ett effektivitetsperspektiv. Vi ser att kunderna väljer Kraftringen för att vi står för hållbarhet och funktion, men också för prisvärdhet och långsiktigt arbete med hög trovärdighet. Som en del av strategin för att uppnå det, har vi under de senaste åren arbetat målmedvetet för att stabilisera och plana ut prisutvecklingen för fjärrvärme. I enlighet med dialogen med våra kunder, gjordes under 2016 ingen prisjustering. Tack vare vårt arbete med kostnadseffektiviseringar kommer vi 2017 sänka priset på standardprislistan med 2,5 procent och för de följande två åren är ambitionen att inte göra någon prishöjning, säger Sylvia Michel, vd Kraftringen.

Delårsrapporten bifogas pressmeddelandet.

Kraftringens rapport för perioden januari – juni 2016 visar på en minskning av rörelseresultatet till 214 mkr (249), till följd av lägre energiförsäljning förorsakat av milt väder.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon