Omfattande investeringar ger förbättrat resultat

I dag presenterar Kraftringen finansiella rapporter, bolagsstyrningsrapport samt hållbarhetsredovisning för 2014.

Verksamhetsåret 2014 var på många sätt ett mycket framgångsrikt år för Kraftringen. Inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv.

De senaste årens investeringar i ökad leveranssäkerhet, fossilfri energiproduktion och fokusering på verksamhetsutveckling syns nu i resultatutvecklingen. De finansiella rapporterna för 2014 visar att Kraftringen gjorde ett resultat efter finansiella poster på 301 mnkr (210 mnkr år 2013). Investeringarna uppgick till 552 mnkr (1 190) vilket är den näst högsta nivån de senaste tio åren.

- Vi har sett en tydligt positiv utveckling hos Kraftringen under 2014, säger Sylvia Michel, Kraftringens koncernchef och vd. En av flera viktiga anledningar är våra duktiga och kompetenta medarbetare som har möjliggjort såväl vår utvecklingsresa som vårt goda ekonomiska resultat.

Bolagsstyrningsrapport
Kraftringen publicerar årligen en rapport enligt svensk kod för bolagsstyrning. I årets rapport framgår att en ny struktur för verksamhetsstyrning implementerats, med bland annat nya styrande dokument. Styrelsen har också fastställt en ny uppförandekod och under 2015 kommer en så kallad whistleblower-funktion att upprättas.

- God bolagsstyrning skapar värde genom att säkerställa ett effektivt beslutsfattande och en öppenhet mot ägarna och omvärlden, vilket innebär att våra intressenter kan följa bolagets utveckling, säger koncernens ekonomichef Micke Andersson.

Hållbarhetsredovisning
I samband med att resultatet redovisas, offentliggör Kraftringen även sin fjärde hållbarhetsredovisning. Kraftringen hållbarhetsredovisar enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer sedan 2011. 2014 års redovisning är framtagen enligt GRI:s senaste riktlinjer, G4. För att säkerställa kvalitet, transparens och jämförbarhet låter Kraftringen en extern part granska och bestyrka hållbarhetsredovisningen. Årets hållbarhetsredovisning är liksom förra årets granskad och bestyrkt av den auktoriserade revisorn EY. Redovisningen är ett led i att skapa transparens gentemot intressenter samt tydliggöra prioriteringar och redovisa framdrift inom hållbarhetsområdet.

- Energifrågan är avgörande för utvecklingen av ett hållbart samhälle, säger Kraftringens koncernchef och vd Sylvia Michel. Vi har som mål att ställa om vår verksamhet till att bli fossilbränslefri 2020. Kraftringen har nu genomfört en rad större investeringar som på allvar tar oss vidare mot 2020-målet. Ett exempel är vårt nya biobränsleeldade kraftvärmeverk i Örtofta som invigdes i april 2014. Ledordet för våra investeringsbeslut är Affärsmässig samhällsnytta, vilket ligger i linje med vår vision; Energi för framtida generationer.

Alla tre rapporterna finns nu tillgängliga för nerladdning på Kraftringens webbplats.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon