Kraftringens miljövarudeklarationer (EPD:er)

Omställningen till ett mer hållbart energilandskap står i fokus för oss på Kraftringen. 2018 nådde vi målet om 100 % fossilbränslefri fjärrvärmeproduktion. Nu har vi tagit nästa steg och miljövarudeklarerat fyra av våra produkter enligt EPD-metoden:

  • Hela fjärrvärmleveransen i Lund, Lomma och Eslöv
  • Det lågtempererade fjärrvärmenätet i Brunnshög
  • Fjärrkylanätet i norra Lund
  • Elproduktionen från vårt kraftvärmeverk i Örtofta

Vad är EPD?

EDP står för Environmental Product Declaration. Det är en miljövarudeklaration som bygger på en analys av en produkts miljöpåverkan, under hela livscykeln, och för varje kilowattimme värme, kyla eller el som levererats.

I livscykeln inkluderas allt från utvinning av råvaror och transport av bränsle till uppbyggnad och avveckling av såväl anläggningar som fjärrvärmeledningar. EPD:n ger en transparent bild av de totala utsläppen och har upprättats enligt ISO 14025-standarden, och blivit tredjepartsgranskad.

EPD:erna har dessutom gjort det möjligt att identifiera var i livscykeln de huvudsakliga utsläppen sker, så att riktade åtgärder har kunnat sättas in för att minska dessa.

Genom miljövarudeklarationen kan vi på Kraftringen tillhandahålla tillförlitliga och jämförbara beslutsunderlag om miljöpåverkan, vilket kan hjälpa våra kunder vid värdering av olika energilösningar. Klimatpåverkan presenteras som icke-biogena koldioxidekvivalenter per levererad kWh värme, el eller kyla.

EPD:erna finns tillgängliga för nedladdning på EPD International:
S-P-06687 - District heating grid Lund-Lomma-Eslöv
S-P-06688 - Low temperature district heating grid in Brunnshög, Lund
S-P-07524 - District cooling grid in Lund
S-P-07523 - Electricity from cogeneration plant

Fjärrvärme

Vårt fjärrvärmenät i Lund, Lomma och Eslöv (LLE-nätet) är ett av Sveriges största sammanhängande fjärrvärmenät. Varje år levereras ca 1 TWh värme, där cirka hälften av värmeproduktionen sker vid Örtofta Kraftvärmeverk

En expansion av fjärrvärmenätet håller just nu på att ske i norra Lund i stadsdelen Brunnshög. Nätet är anslutet till LLE nätet och kommer att förse Brunnshög med lågtempererad fjärrvärme (65C), helt baserat på återvunnen energi från de närliggande forskningsanläggningarna MaxIV och ESS. År 2035 bedöms andelen återvunnen värme utgöra ca 25% av den totala fjärrvärmeleveransen i hela LLE-nätet.

För Kraftringens stora fjärrvärmenät, som täcker Lomma, Lund och Eslöv, blir värdet för icke-biogena koldioxidutsläpp 10,6 g CO2ekv/kWh.

Resultatet indikerar att klimatpåverkan från Kraftringens fjärrvärme är betydligt lägre än riksgenomsnittet. Kraftringens resultat kan jämföras med det svenska genomsnittet för fjärrvärme, som uppgår till 56 g CO2ekv/kWh. Värdet är beräknat enligt Värmemarknadskommitténs metod, som skiljer sig från metoden i EPD:n, men ger en fingervisning om hur Kraftringen ligger till.

För vårt lågtempererade fjärrvärmenät i Brunnshög blir värdet något högre, bland annat på grund av höga distributionsförluster då få fastigheter för tillfället är uppkopplade. Den teoretiska potentialen för Brunnshög visar emellertid på ett betydligt lägre utsläpp (2,3 g CO2ekv/kWh) när stadsdelen är fullt utbyggd, eftersom distributionsförlusterna då minskar.

Fjärrvärme LLE-nätet: 10,6 g CO2ekv/kWh (icke-biogena koldioxidekvivalenter)
Fjärrvärme Brunnshög: 14,8 g CO2ekv/kWh (icke-biogena koldioxidekvivalenter)

Fjärrkyla Norra nätet

Från vårt norra fjärrkylanät levereras årligen cirka 50 GWh kyla per år. Fjärrkylan kommer från 100% förnybara källor.

Fjärrkylan i norra Lund produceras med värmepumpar, absorptionskylmaskin och kylmaskiner. Värmepumparna och kylmaskinerna använder bara lokal, förnybar el från vårt eget kraftvärmeverk i Örtofta.

Absorptionskylmaskinen producerar kyla av fjärrvärme från förnybart biobränsle och restvärme (från industrier och andra verksamheter som annars hade gått förlorad). Även om vår produktion baseras på förnybara källor kommer kylan ändå att orsaka vissa utsläpp under sin livscykel. I livscykeln innefattas allt ifrån utvinning av råvaror och transport av bränsle, till slutleverans hos kund. Det inkluderar även bland annat uppbyggnad och avveckling av såväl kylanläggningar som fjärrkylaledningar.

Resultatet från EPD:n uppvisar ett koldioxidutsläpp på 7,8 g CO2ekv/kWh, vilket är nästan en fjärdedel av vad utsläppen hade varit om kylan istället producerats med en lokal kylmaskin försedd med el från det nordiska elsystemet (baserat på nordisk elmix* och COP3). 

Fjärrkyla Norra nätet: 7,8 g CO2ekv/kWh (icke-biogena koldioxidekvivalenter)

*Genomsnittligt livscykelutsläpp för nordisk elmix

El från kraftvärmeverket Örtofta

Vid Örtofta Kraftvärmeverk produceras årligen ca 170 GWh el. Elen används till att förse den egna verksamheten med lokalt producerad förnybar energi, men utgör även en del i olika elhandelserbjudanden.

Resultatet från EPD:n visar på ett koldioxidutsläpp på 13,2 g CO2ekv/kWh. För att sätta detta i perspektiv kan det jämföras med en annan svensk EPD för vindkraft som uppgår till 14,2 g CO2ekv/kWh*.

Det genomsnittliga livscykelutsläppet för nordisk elmix uppgår till 90,4 g CO2ekv/kWh**, men är dock inte helt jämförbart då det inte är framtaget med EPD-metodiken.

Örtofta el: 13,2 g CO2ekv/kWh (icke-biogena koldioxidekvivalenter)

*EPD för vindkraft
**Genomsnittligt livscykelutsläpp för nordisk elmix

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon