Skatt på biogas efter juridisk dom i EU

Den svenska skattebefrielsen för biogas och biogasol upphör. Detta drabbar i dagsläget inte Kraftringens konsumentkunder som använder biogas till värme.

Den 21 december 2022 kom en dom från Tribunalen om att ogiltigförklara EU-kommissionens beslut att godkänna Sveriges skattebefrielse av biogas och biogasol för perioden 2021–2030. Domen är ett resultat av den talan som det tyska företaget Landwärme GmbH väckte mot EU-kommissionen i oktober 2020. Domen har nu vunnit laga kraft, vilket innebär att företag som köper biogas eller biogasol inte längre är skattebefriande.

Företag kan inte längre göra avdrag eller ansöka om återbetalning för förbrukning av biogas eller biogasol vid uppvärmning eller som motorbränsle. Det kommer dock fortfarande att vara möjligt för företag, exempelvis Kraftringen, att göra avdrag om biogasen eller biogasolen sålts till en privatperson som ska använda denna för uppvärmning. Detta innebär att Kraftringen konsumentkunder i detta läge inte kommer påverkas av skattetillägg.

Domen som nu gäller innebär att:

  • De svenska statsstödsgodkännandena är ogiltiga.
  • Konsumentkunder som använder biogas för uppvärmning är fortfarande skattebefriade.
  • Skatt på fordonsgas tillkommer nu enligt konsekvenser från domen. Prishöjning till följd av ökad skatt på fordonsgas är ca 3,50 kr per kilo plus moms.
  • Skattebefrielsen för biogas och biogasol upphör att gälla för företag som inte säljer till privatpersoner för användning till uppvärmning. Skatteverket kommer inte godkänna skatteavdrag för biogas eller biogasol för övriga företag. Läs mer här:
  • Statsstödsansökan om skattebefrielse för biogas och biogasol är nu åter är ett öppet ärende som måste hanteras av EU-kommissionen (med fördjupad granskning). Processen ska ta ca 18 månader enligt EU-kommissionens egna riktlinjer. Regeringen har skickat brev till EU-kommissionen och uppmanat till snabb process. Beroende på granskningens resultat kommer risk för återkrav för perioden 1 januari 2021 – februari 2023 att utvärderas. Detta är idag inte fastlagt. Återkrav är inte aktuellt för privatpersoner. Läs regeringens brev till kommissionen här.

Vad händer nu:

Stor kraft läggs på att få på plats nya alternativa styrmedel samt lösningar. Igår, den 7 mars, hölls ett större branschmöte där en lista på förslag på åtgärder diskuterats.

Bland annat undersöks om Sverige istället kan införa minimiskatt på biogas. För att detta ska gå att implementera i Sverige krävs att politiken tar ett lagbeslut för genomförande. Att införa minimiskatt i Sverige göra drabbade kunder och konsumenter mildras betydligt.

Kraftringen bidrar i arbetet tillsammans med Energigas Sverige i dialogen med departementen. Vi kommer att göra vad vi kan för att hålla alla berörda kunder underrättade i takt med att hanteringen och konsekvenserna blir tydliga.

Det är en ovanlig situation och det finns inte så mycket tidigare juridiska domar att sfå vägledning i vad gäller hanteringen för Sveriges del. Detta gör att vi som energibolag i dagsläget inte kan veta om det kommer konsekvenser senare som kan komma privatpersoner som använder biogas för uppvärmning. 

 

Kort fakta om Tribunalen:
Tribunalen är en av EU-domstolens två domstolar och har i uppdrag att avgöra talan om ogiltigförklaring väcks av privatpersoner, företag och, i vissa fall, EU-länder. Det betyder att tribunalen framförallt avgör mål om konkurrens, statligt stöd, handel, jordbruk och varumärken. Domarna och generaladvokaterna utses av EU-länderna för en sexårsperiod, som kan förnyas. I varje domstol utser domarna en ordförande för en treårsperiod, som kan förnyas. 

Om den aktuella domen:
Den 21 december 2022 kom en dom från Tribunalen om att ogiltigförklara EU-kommissionens beslut att godkänna Sveriges skattebefrielse av biogas och biogasol för perioden 2021–2030. Domen är ett resultat av den talan som det tyska företaget Landwärme GmbH väckte mot EU-kommissionen i oktober 2020. 

Landwärme anförde i sin talan mot EU-kommissionen att den svenska skattebefrielsen kan leda till överkompensation till följd av import av biogas som fått stöd i andra medlemsstater och att stödet därför är olagligt och EU-kommissionens beslut om godkännande ogiltiga.

EU-kommissionen, som har försvarat sina beslut och yrkat på att Landwärmes talan skulle ogillas, har stöttats av den svenska regeringen.

Skälet till att Tribunalen dömer till fördel för Landwärme är att domstolen anser att formalia i beslutsprocessen inte uppfyllts eftersom EU-kommissionen inte genomfört någon fördjupad granskning för att säkerställa att den svenska skattebefrielsen inte kan medföra allvarliga svårigheter för andra aktörer på biogasmarknaden. Tribunalen ifrågasätter därmed inte den svenska skattebefrielsen i sak, utan kritiserar i första hand hur EU-kommissionen genomfört beslutsprocessen.

Bakgrund skattebefrielse av biogas och biogasol:
Den svenska skattebefrielsen av biogas och biogasol är ett statligt stöd enligt EU-rätten. Statliga stöd måste vara godkända av EU-kommissionen för att få genomföras och för att gälla. EU-kommissionen godkände Sveriges statsstödsansökan om skattebefrielse för biogas och biogasol i juni 2020. Statsstödsbesluten gäller biogas och biogasol både vid användning som motorbränsle och för uppvärmning.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon