Gunnesboverket

Gunnesboverket har sedan 1970 länge varit ryggraden i Lunds värmeförsörjning. När det byggdes av dåvarande Lunds Stads Tekniska Verk under namnet Lunds Hetvattencentral, bestod verket av två oljeeldade ångpannor.

Sedan dess har mycket hänt och även om Örtoftaverket nu utgör Kraftringens största produktionsanläggning så är Gunnesboverket fortfarande en viktig komponent i vårt fjärrvärmenät. Här producerar vi värme med en bred mängd fossilbränslefria energikällor, bland annat bioolja, träpellets och vår världsunika geotermianläggning som sedan 1985 står för en stor del av produktionen.

Geotermisystemet tar upp 70 miljoner år gammalt vatten från ca 700 meters djup i västra delarna av Lund. Värmeenergi utvinns på Gunnesbo innan vattnet pumpas tillbaka i återföringshål nedströms i akviferen. Under lång tid stod denna installation sedan för en fjärdedel av allt fjärrvärmebehov i Lund och bidrog framför allt till sänkta utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider och koldioxid jämfört med tidigare uppvärmningsformer. Geotermisystemet var det första steget i det som våren 2018 resulterade i att Kraftringens hela värmeproduktion gjordes med fossilfria bränslen.

Kommande förändringar
Med början under hösten 2018 pågår nu ett projekt för att förnya Gunnesboverket för att möta gällande och kommande miljökrav. Den 30 januari 2019 hölls ett första samrådsmöte med boende och näringsidkare i närheten av verket för att informera om projektet. Underlaget för samrådsmötet finner du längre ner på denna sida. Denna sida kommer att uppdateras med information under projektets gång. Vill du hållas periodvis uppdaterad med information kring projektet? Skicka ett e-postmeddelande till redaktionen@kraftringen.se med ärenderaden ”Gunnesboverket”, så lägger vi till dig på utskickslistan.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon