Vår resa till 100 % fossilfritt

Klara besked om hur vi arbetar med fossilfrihet

Till hållbarhetsrapport 2023!

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och vi på Kraftringen är en viktig aktör i detta omställningsarbete. Här får du klara besked på var vi står i vår fossilfria resa och vad som är planerat inför framtiden.
Sidan uppdaterad: 2024-03-26.

Klimatkrisen kräver snabba, konkreta åtgärder

För att bromsa klimatförändringen måste användningen av fossila bränslen minska radikalt och omgående. Som energibolag har vi på Kraftringen ett stort ansvar och samtidigt en fantastisk möjlighet att göra verklig skillnad.

Att ställa om till en hållbar energiproduktion kräver tid och arbete. Vårt hållbarhetsarbete inleddes redan på 1950-talet när fjärrvärmen kom till Lund. I dag har vi kommit en lång väg på resan mot fossilfritt.

För oss är hållbarhetsarbetet en inspirerande och ständigt pågående process. Även om vi redan kunnat checka av många milstolpar på vår fossilfria resa finns det uppgifter kvar att göra. Målet är att bli fullständigt fossilfria senast 2025.

Här får du klara besked på:

  1. Vad fossilfritt innebär för oss
  2. Hur vi integrerat hållbarhetsarbetet i vår organisation
  3. Hur vi arbetat med miljöfrågor fram till idag
  4. Hur fossilfria är vi idag - och vad som återstår att göra för att vi ska bli ett fullständigt fossilfritt företag till år 2025


Låt oss börja från början. Vad innebär egentligen begreppet ”fossilfritt”? För olika aktörer kan ordet ha olika betydelser. När man jämför hållbarhetsarbetet i olika energiföretag är det lätt att man råkar jämföra äpplen med päron. Fossilfritt kan innebära allt från att energiproduktionen är fossilbränslefri till att den egna verksamheten, eller leverantörernas, inte använder någon som helst energi av fossilt ursprung.

1. Vad fossilfritt innebär för oss

På Kraftringen ser vi fossilfritt som en resa, där vi arbetar på flera fronter samtidigt och där vi kommit olika långt i olika delar av vår värdekedja.

Energiproduktionen i våra egna anläggningar är sedan 2018 i det närmsta fossilbränslefri. Men vi säljer också energi som vi inte producerat själva. Eftersom vi är sammanlänkade med produktionsanläggningar i Helsingborg och Landskrona förekommer det fortfarande en mindre andel fossil energi i vårt fjärrvärmenät som vi inte har direkt kontroll över. Vi har tidigare även erbjudit naturgas och el från fossila källor, men idag tecknar vi endast avtal på fossilbränslefri biogas och el.

Nästa steg är att se till vår egen energianvändning. Den energi vi använder för att driva våra egna kontor och anläggningar är fossilfri. Vi byter kontinuerligt ut våra fordon till fordonstyper som kan köra på fossilfritt bränsle och målet är att ha nått en fossilfri fordonsflotta år 2025. Steget därefter är att även våra leverantörer ska förflyttas i en fossilfri och mer hållbar riktning. Viktigast är de delar av leverantörskedjan som har störst effekt på vårt mål och som vi kan påverka. T.ex. fokuserar vi på transporter av biobränsle till våra produktionsanläggningar, entreprenadtjänster och installationstjänster i vårt närområde. Genom att visa gott föredöme och kravställa vill vi förändra marknaden.

 

2. Så har vi integrerat hållbarhetsarbetet i vår organisation

Engagemangetet för hållbarhet påverkar hur vi bedriver vår egen verksamhet, vilka leverantörer vi väljer att samarbeta med och de produkter och tjänster som vi erbjuder våra kunder.

Hållbarhetsaspekterna är integrerade i våra affärsplaner och mål. Affärsplanen har vi dessutom valt att koppla direkt till FN:s Globala utvecklingsmål som är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.


FN:s Globala mål är att fram till år 2030: 

  • Avskaffa extrem fattigdom
  • Minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  • Främja fred och rättvisa
  • Lösa klimatkrisen

Det är högt ställda mål som FN ställt upp, och som vi vill vara med och uppfylla. De Globala målen delas in 17 olika hållbarhetsmål där vi som energibolag kan göra allra mest skillnad när det kommer till mål 7, 9, 11 och 13.

Globala målen 7-9-11-13.PNG

I vårt dagliga arbete är det vårt miljöledningssystem som är vårt verktyg för att bedriva ett systematiskt arbete. Denna lever upp till kraven i standarden ISO 14001. 

 

3. Så har vi arbetat med miljöfrågor fram till idag

Kraftringens historia inleds 1863 när Lund skaffade gasdriven belysning och ett eget gasverk. Det var ett stort steg för staden eftersom det var brist på lysolja. På dessa drygt 160 år har vi tagit stora steg både när det kommer till att göra vardagen ljusare och varmare för våra kunder, och när det kommer till att reducera de fossila utsläppen.

En miljöresa på 50 sekunder

1953 kom fjärrvärmen till Lund. Det innebar att individuella oljepannor kunde ersättas med en central oljepanna som var utrustad med reningsanordningar, något som förbättrade stadsluften. Sedan dess har vi under mer än 70 år arbetat för att skapa renare el och fjärrvärme. Här är några viktiga hållpunkter som inneburit rejält minskade koldioxidutsläpp.

play ikon

På den här sidan visar vi en inbäddad video. För att du ska få se videon måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.

Några historiska hållpunkter på vägen mot fossilfritt:

1953
Fjärrvärmen kommer till Lund och värmer upp både lasarettet och universitetet. 

1973
Det är oljekris i landet och alla börjar plötsligt tänka energibesparing. Vi bygger ut fjärrvärmenätet och luftmiljön förbättras när gamla oljepannor ersätts med den renare fjärrvärmen.

1985
Kraftringen blir först i Sverige med geotermisk värme. Det innebär att de förnybara bränslena nu uppgår till 17 % i vår produktion. Som en följd av detta minskar oljeförbrukningen med 10 000 m3.

1998
Lunds Energi AB miljöcertifieras enligt ISO 14001:1996, något som gör oss till en föregångare i energibranschen.

2005
Vi ersätter fossil olja med fossilfri bioolja.

2007
Utsläppen av växthusgaser från vår verksamhet har minskat med 90 procent.

2014
Örtoftaverket utanför Eslöv invigs. Det nya kraftvärmeverket ersätter hälften av vår tidigare fjärrvärmeproduktion och drivs enbart på fossilfritt biobränsle.

2018
Det här året är smått magiskt för oss på Kraftringen. Många års arbete bär nu frukt och vi kan helt sluta att använda fossila bränslen i vår produktion av värme, el och kyla. Diagrammet visar hur andelen fossilt bränsle stadigt har sjunkit år för år för att till slut hamna på noll år 2018. 

2021
Vi introducerar Klimatneutral fjärrvärme för företag och BRF:er med höga klimatambitioner. Kraftringens värmeproduktion är redan så gott som fossilfri men med den nya tilläggsprodukten Klimatneutral värme kan vi erbjuda våra kunder en värme som inte ger ett nettotillskott av koldioxid till atmosfären.

Örtoftaverket: Fossilfri el och värme från Skåne

I ett kraftvärmeverk framställs fjärrvärme och el i en och samma anläggning.  

play ikon

På den här sidan visar vi en inbäddad video. För att du ska få se videon måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.

Värme till 25 000 villor

Tack vare Örtoftaverket kan vi lokalt, mitt i Skåne, producera värme till motsvarande 25 000 villor i Lund, Eslöv och Lomma. Till det kommer en elproduktion som motsvarar hela Eslövs behov. I tider av bristande överföringskapacitet från stamnätet innebär det en stor trygghet för våra lokala kunder.

Örtoftaverket eldas med fossilfria och återvunna energikällor. Här bränns toppar, grenar och andra trädrester som pappersmassa- och träindustrin inte vill ha. Här förvandlas rivningsvirke, gamla lastpallar träd och stockar till flis och miljövänlig värme.

 

Runt 50 lastbilar anländer varje dag fullastade med biobränslen till Örtoftaverket. Att reducera användningen av fossila bränslen i transporterna är därför ett av de miljömål vi arbetar aktivt med.

 

4. Så fossilfria är vi idag & detta återstår att göra

Vårt mål är att bli ett fullständigt fossilfritt företag till 2025. För att nå dit är det många delmål som ska uppfyllas. Många har vi redan nått. Här är en dagsaktuell uppdatering av vår fossilfria status och vad som återstår att göras.  

Fossilbränslefri egen produktion 

Sedan april 2018 använder vi bara fossilfria och återvunna bränslen i vår produktion. Det gäller i alla våra anläggningar och all vår egen produktion av el, värme och kyla.

 Varje höst startas Örtoftaverket upp efter sommaruppehållet. Pannan drivs helt på fossilfria och återvunna energikällor. Även uppstartsbränslet (HVO100) som vi använder är fossilfritt.

En vacker höstdag vid Örtoftaverket. Från taket på kraftvärmeverket kan man njuta av den här fina utsikten. Högarna är flis som används till att driva verket.

 

Fjärrvärme producerad av fossilfria och återvunna energikällor

Vår fjärrvärme produceras av fossilfria och återvunna energikällor. För att optimera våra kraftvärmeanläggningar är vårt fjärrvärmenät sammankopplat med Landskrona Energi och Öresundskraft via en ledning. Det här är ett samarbete som innebär en smart produktionsoptimering och en stor trygghet för oss alla.

Landskrona Energi och Öresundskraft har även de en i stort sett fossilfri produktion. Fossila bränslen som naturgas och eldningsolja kan dock, i undantagsfall, användas om någon av våra större anläggningar måste stoppas. All fjärrvärme som vi köpte in och producerade under 2023 var från förnybara bränslen.  

Bor du i vårt fjärrvärmenät och är intresserad av att skaffa fossilfri fjärrvärme? Klicka här för information och intresseanmälan.

Vårt fjärrvärmenät består av sammanlagt 105 mil ledningar som förser skånska hushåll med fossilfri värme och varmvatten. Följande orter ingår i fjärrvärmenäten; Lund, Dalby, Genarp, Eslöv, Bjärred, Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby. Här kan du läsa mer om våra miljönyckeltal per fjärrvärmenät.

 

Fossilfri el och gas till privatkunder

Alla ska ha möjlighet att göra klimatsmarta val. Läs mer om vår elhandel. Naturgasen är sedan ett antal år ersatt med förnybar biogas.

 

Fossilfri el och gas till företagskunder 

Från och med september 2021 erbjuder vi inte längre fossil el och gas till företagskunder och BRF:er. I stället erbjuder vi fossilfri el och gas.

 

Ett mål för 2025 är att våra egna fordon ska vara fossilbränslefria

Vår fordonsflotta inkluderar drygt 200 bilar, varav många är dieseldrivna montörsbilar. En anledning till att vi fortfarande har dieseldrivna fordon är att många montörsbilar måste vara 4-hjulsdrivna för att kunna köras i terräng, bland annat på skogs- och grusvägar i Blekinge och Småland. En annan anledning är lastvikten.

Utmaningen är att det inte finns tillräckligt bra montörsfordon att tillgå på marknaden (till rimligt pris) som går på förnybar el eller andra förnybara drivmedel. Det råder även brist på tillgång till förnybart drivmedel i de geografiska områden där vi verkar.

Det finns dock fordon i vår flotta som kan bytas ut till el- och biogasdrivna varianter. Detta sker löpande då leasingtiden för fordon går ut och målet är att vår egen verksamhet ska vara helt fossilfri till 2025.

Vi jobbar även för att minska körningen med privat bil i tjänsten och erbjuder bland annat bilpool med elbilar och elcyklar för våra medarbetare.

 

Våra leverantörer och våra inköp är ännu inte helt fossilfria 

När vi köper in material och entreprenadtjänster ställer vi allt oftare hållberhetskrav på våra leverantörer. Detta gäller särskilt för större leverantörer som är offentligt upphandlade. 

Låt oss ta ett exempel: Vi har i genomsnitt över året cirka 50 transporter per dag som levererar biobränsle till Örtoftaverket. Lastbilarna drivs i genomsnitt på 40 % förnybart bränsle. Resterande 60 % utgörs av fossila drivmedel som diesel och bensin. Det är en siffra som både vi och våra åkerier skulle vilja minska på. En utmaning är den rådande bristen på biodrivmedel.

Tillsammans har vi kraften att förändra

På den här sidan har vi presenterat vårt klimatarbete. Vi ser det som vårt bidrag till samhället och är uppriktigt stolta över hur långt vi kommit i vår fossilfria resa. Men det finns mycket mer att göra, och vi tror på att vi skulle kunna åstadkomma ännu mer om vi förenade våra insatser. Ju fler vi är som arbetar för miljön, desto fortare kommer vi att uppnå resultat. Vi på Kraftringen är öppna för samarbeten och dialog. Har du några tankar eller funderingar. Kontakta oss gärna. 

Unikt miljösamarbete med Nordic Sugar

I Örtofta ligger vårt kraftvärmeverk granne med sockerbruket. I ett unikt samarbete har vi tillsammans utvecklat en lösning som innebär att ånga från Örtoftaverket förs över till Nordic Sugars produktionsanläggning. Ångan ersätter fossil energi och bidrar till en utsläppsminskning från sockerproduktionen med ca. 17 000 ton CO2 per år.

play ikon

På den här sidan visar vi en inbäddad video. För att du ska få se videon måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon