Gasnätsavgifter för företag

Nedan finner ni våra nätpriser för gas. Myndighetsavgifter till Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten ingår i gasöverföringsavgiften. Alla priser är exklusive moms.

Kategoriindelning

Vilken kategori ert företag tillhör bestäms främst av er årliga förbrukning samt er effekt. För kunder i kategori A debiteras effekten månadsvis utifrån högsta månadsuttag. Effekten beräknas genom att dividera uttagen energi per dygn med 24 timmar (dygnsmedeleffekt). För övriga kategorier beräknas abonnemangsavgiften utifrån pannans intrimmade effekt. Kategori A-flex beskrivs på en egen sida.

Priskategorier gasnät
Kategori Årlig förbrukning Effekt
A Över 3000 MWh  
A-flex minst 70 MW
B 300 - 3000 MWh minst 200 kW
C1 50 - 300 MWh under 200 kW
C2 upp till 50 MWh under 50 kW
Prislista för abonnemang, fr.o.m. 2024-01-01
Kategori

Fast avgift
(kr/
månad)

Abonnemangsavgift
(kr/kW, månad)

Effektavgift
(kr/kW, månad)

Överföringsavgift
(öre/kWh)

A 3 260 0,11 30,78 6,7
Prislista för abonnemang, fr.o.m. 2024-05-01
Kategori

Fast avgift
(kr/
månad)

Abonnemangsavgift
(kr/kW, månad)

Effektavgift
(kr/kW, månad)

Överföringsavgift
(öre/kWh)

B 850 11,35   13,80
C1 388     20,22
C2 160     25,15
Prislista för abonnemang, fr.o.m. 2023-05-01 t.o.m. 2024-04-30
Kategori

Fast avgift
(kr/
månad)

Abonnemangsavgift
(kr/kW, månad)

Effektavgift
(kr/kW, månad)

Överföringsavgift
(öre/kWh)

B 787 10,50   12,80
C1 360     18,72
C2 147     23,35

Tillämpningsbestämmelser kategori A

Abonnemangsavgift

Abonnerad effekt ska minst motsvara det högsta månadsvärdet på uttagen dygnsmedeleffekt.

Abonnemangets storlek ska fastställas i förväg och gälla till avtalstidens slut, om inte annat överenskommes. Anmälan om ändrat abonnemang ska ske senast den 30 november året före det år som abonnemanget avser. Abonnemangsavgift erläggs för den under året abonnerade effekten och debiteras per månad.

Effektavgift

Effektavgift erläggs för det högsta månadsvärdet på uttagen dygnsmedeleffekt. Om detta överstiger abonnerad effekt, debiteras överuttaget med ett tillägg på effektavgiften med 100 %.

Överföringsavgift

Debitering sker månadsvis i efterskott och baseras på uppmätta värden.

 

Prislista för abonnemang, fr.o.m. 2020-01-01
Kategori

Fast avgift
(kr/
månad)

Abonnemangsavgift
(kr/kW, månad)

Nätersättning (kr/kW, månad)

Inmatning 3 000 28 -5

Tillämpningsbestämmelser kategori Inmatning

Abonnemangsavgift

Abonnerad effekt ska minst motsvara det högsta månadsvärdet på inmatad dygnsmedeleffekt. Dygnsmedeleffekten beräknas genom att dividera inmatad energi per gasdygn med 24 timmar (dygnsmedeleffekt). Abonnemangets storlek ska fastställas i förväg och gäller tills vidare. Producenten kan skriftligen anmäla att abonnemanget ändras senast den 30 november året före det år som abonnemanget avser. Den sålunda ändrade abonnerade effekten börjar tillämpas från den 1 januari. Abonnemangsavgift erläggs för den under året abonnerade effekten. Abonnemangsavgiften debiteras per månad.

Om det högsta månadsvärdet på inmatad dygnsmedeleffekt överstiger abonnerad effekt, debiteras överuttaget med ett tillägg på abonnemangsavgiften med 100 %.

Nätersättning

Nätersättning erläggs för det lägsta månadsvärdet på inmatad dygnsmedeleffekt.

Mer information

Läs mer om inmatning på gasnätet här.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon