Klimatneutral Värme – Klimatkompenserad fjärrvärme med nettonoll utsläpp av växthusgaser

Med tilläggstjänsten Klimatneutral Värme får ni en fjärrvärme med minsta möjliga klimatavtryck - fjärrvärme som inte ger något nettotillskott av växthusgaser till atmosfären. Genom att välja Klimatneutral Värme från Kraftringen gör ni ett miljömedvetet val där samtliga utsläpp av växthusgaser från er fjärrvärmes hela livscykel har beräknats och klimatkompenserats för. Ni tar ett tydligt steg på resan mot att göra er verksamhet klimatneutral.

Vi på Kraftringen har arbetat hårt med vår hållbarhetsresa och redan 2018 nådde vi vårt mål om fossilbränslefri fjärrvärmeproduktion. Vår fjärrvärme produceras enbart av förnybart biobränsle och genom att ta tillvara på restvärme (från industrier och andra verksamheter).

Även om vår produktion är 100 % fossilbränslefri kommer värmen ändå att orsaka vissa utsläpp under sin livscykel. I livscykeln innefattas nämligen allt ifrån utvinning av råvaror och transport av bränsle till våra produktionsanläggningar, till uppbyggnad och avveckling av såväl anläggningar som fjärrvärmeledningar.

Ur ett livscykelperspektiv, där fjärrvärmens hela resa ryms, finns det med andra ord alltid utsläpp att ta hänsyn till. Med Klimatneutral Värme får ni fjärrvärme med nettonoll-utsläpp av växthusgaser där vi på Kraftringen har beräknat samtliga utsläpp av växthusgaser över hela fjärrvärmens livscykel- enligt miljövarudeklaration EDP - samt klimatkompenserat för den värme som vi levererar till er.

Miljövarudeklaration

Under hösten 2022 lanserade Kraftringen en miljövarudeklaration - Environmental Product Declaration, EPD - för fjärrvärmenätet i Lund, Lomma och Eslöv.

I en EPD beräknas alla utsläpp som fjärrvärmen orsakar genom sin livscykel – hela vägen från utvinning av råvaror och transport av bränsle till produktionsanläggningarna, till uppbyggnad och avveckling av såväl anläggningar som fjärrvärmeledningar. EPD hjälper våra kunder att kartlägga sin totala klimatpåverkan och vi har även möjlighet att tydligare se vilka ytterligare åtgärder som kan göras för att minska fjärrvärmens klimatavtryck.

Något vi redan gjort för att minska klimatpåverkan är att optimera och styra distributionen i våra fjärrvärmenät så att vi förlorar minimalt med värme på vägen ut till våra kunder. Det är ett sätt att energieffektivisera och därmed minska behovet av energi i samhället.

För vårt stora fjärrvärmenät, som täcker Lomma, Lund, Dalby och Eslöv, uppgår klimatpåverkan till 10,7 g CO2ekv/kWh. Detta kan jämföras med den genomsnittliga klimatpåverkan för svensk fjärrvärme som uppgår till 54 g CO2ekv/kWh (som dessutom inte inkluderar klimatpåverkan från hela livscykeln). Hela Kraftringens EPD finns här.

Klimatkompensering

Genom att välja Klimatneutral Värme får ni som kund fjärrvärme där samtliga utsläpp av växthusgaser - som ej kunnat undvikas genom våra energieffektiviseringsåtgärder - klimatkompenseras. Klimatkompenseringen sker genom att en kolsänka skapas som motsvarar storleken på er fjärrvärmes totala växthusgasutsläpp. En så kallad ”nollbalans” uppstår genom att Kraftringen köper och annullerar redan genomförda – certifierade – utsläppsminskningar, så kallade CER (Certified Emission Reduction), för den mängd utsläpp av växthusgaser som er fjärrvärme över sin livstid har bidragit med till atmosfären. Det innebär att ni som kund får en fjärrvärme som har nettonoll-utsläpp av växthusgaser. (Kraftringen utgår från ISO 14021 definition av Klimatneutralitet.)

På Kraftringen är det viktigt att välja högkvalitativa klimatkompenseringsprojekt som har ”additionalitet”, dvs att de inte hade skett utan de intäkter som certifikaten medför. Gold Standard är en certifieringsstandard med hög kvalitet och som är godkänd av bland annat Världsnaturfonden WWF. Gold Standard driver utvecklings- och miljöprojekt världen över och har stort fokus på projektens totala miljö- och samhällspåverkan. Projekten reducerar miljontals ton CO2e-utsläpp och skapar samtidigt värde för människor runt om i världen. Många projekt skyddar dessutom biologiskt värdefull natur samt adresserar social och ekonomisk hållbar utveckling. För mer information om Gold Standard se www.goldstandard.org. Har du som kund specifika krav när det gäller klimatkompenseringsprojekt kan vi gemensamt komma överens om vad som ska gälla för just er klimatkompensering.

Miljöcertifieringar

Redan idag klassas all Kraftringens fjärrvärme som 100 % förnybar (enligt den definition av förnybar energi som SGBC använder för miljöcertifieringen Miljöbyggnad, kategori 4), men vi känner oss inte nöjda där. Vi vill fortsätta att arbeta mot att kunna erbjuda en så resurseffektiv fjärrvärme som möjligt och räknar med att en femtedel av fjärrvärmeproduktionen kommer utgöras av restvärme från industri och andra verksamheter 2027 – en värme som kanske annars gått till spillo.

Med Klimatneutral värme får du som kund ett intyg på de miljövärdena din fjärrvärme har och att den värme ni köper har klimatkompenserats för. Intyget förenklar processen för kunder som vill uppnå interna miljömål eller miljöcertifieringar. En gång per år tredjepartsgranskas produkten av en oberoende part. På så sätt garanteras att Kraftringen köpt och annullerat rätt mängd CO2e-reduktioner.

CO2e, koldioxidekvivalenter, är ett sammanvägt mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika växthusgaser bidrar olika mycket till växthuseffekten och global uppvärmning. Måttet koldioxidekvivalenter för en växthusgas anger hur mycket fossil koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma påverkan på klimatet.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon