Våra drivmedel och deras klimatpåverkan

Sveriges fordonsflotta måste ställa om till att använda förnybara drivmedel för att minska sin klimatpåverkan. Som ett led i det arbetet har regeringen och riksdagen beslutat att alla tankställen ska märkas med vilken klimatpåverkan och vilket ursprung drivmedlet har. Det tycker vi är bra! 1 oktober 2021 blev sådan märkning ett lagkrav. Vi på Kraftringen blev dock först i världen med sådan märkning redan i juli 2020.

Vi vill gärna tala om vilken insats du gör om du tankar eller laddar hos oss istället för att köra med diesel eller bensin. Vi redovisar direkt på våra tankstationer och laddstolpar vilken klimatpåverkan ditt bränsle gör. På den här sidan kan du dessutom läsa lite mer i detalj vad det är vi säljer till dig.

Alla våra drivmedel är 100 % förnybara. Något annat fungerar inte om vi ska nå våra gemensamma miljömål och skapa en mer hållbar värld för kommande generationer.

Klimatpåverkan räknar vi, enligt Energimyndighetens riktlinjer, i gram koldioxidekvivalenter per megajoule (g CO2e/MJ). Det är ingen vardaglig enhet men fungerar för att göra raka jämförelser mellan bränslen. Siffran visar klimatpåverkan per energienhet i livscykelperspektiv, där utsläppen vid produktion och distribution räknas in.

Din totala klimatpåverkan vid bilkörning är naturligtvis beroende på många fler faktorer: hur stor bil du har, hur mycket du kör, hur många ni är som åker och mycket mer.

Energimyndighetens jämförelsetal för bensin är 88,5 g CO2e/MJ, det kan vara värt att hålla i bakhuvudet när du jämför med våra drivmedel nedan. Siffran motsvarar ett genomsnitt av den bensin som såldes i Sverige 2019. Vill du se siffror för andra drivmedel finns en lista på Energimyndighetens webbplats.

 

Elbilsladdning: 13,1 g CO2e/MJ (LCA), 47,2 g CO2e/kWh (LCA)

Stapeldiagram för elbilsladdnings klimatpåverkan, 13 gram koldioxidekvivalenter per megajoulePå våra laddstolpar anger vi att bränslet har en klimatpåverkan på 13,1 g CO2e/MJ, alltså ungefär en sjundedel av bensin. EU-kommissionen har beslutat att det är ländernas nationella utsläpp ur ett livscykelperspektiv som ska användas vid redovisning av elens klimatpåverkan. För Sverige är det just 13,1 g CO2e/MJ.

Du som laddar din elbil från en av Kraftringens laddstolpar får energi som producerats av enbart förnybara energikällor inom Sverige. Du kan alltså vara i trygg förvissning om att klimatpåverkan från ditt bränsle troligen är ännu lägre än angivet – vilket redan var bra nog för den högsta miljöklassen!

När du jämför klimatpåverkan hos bensin och el bör du också hålla i minnet att elbilar visserligen har större miljöpåverkan i tillverkningsledet, främst på grund av sina batterier, men de gör bara av med cirka en fjärdedel så mycket drivmedelsenergi som en bensinbil per körd sträcka. Därför blir klimatnyttan med att byta från bensin till el ännu större än vad våra siffror visar.

Råvara Andel
El 100 %

 

Fordonsgas, BG100: 12,7 g CO2e/MJ (LCA)

Stapeldiagram för fordonsgasens klimatpåverkan, 12,7 gram koldioxidekvivalenter per megajouleDu som tankar i våra gasmackar köper ett bränsle med klimatpåverkan på 12,7 g CO2e/MJ, alltså ungefär en femtedel av bensin. Siffran baseras på råvarorna till den biogas Kraftringen köpte in under 2022. Produkten består till 100 % av förnybar energi.

Du som tankar biogas hos Kraftringen gör egentligen en dubbel insats för klimatet. Bränslet du tankar släpper ut betydligt mindre koldioxid och andra föroreningar än bensin. Dessutom tillverkas biogasen från olika typer av avfall, till exempel gödsel från jordbruk eller livsmedelsavfall från hushåll och industri. Klimatnyttan med biogas är dubbel eftersom metanet i avfallet annars hade läckt ut i atmosfären där det är en 34 gånger farligare växthusgas än koldioxid. Och du! I vissa fall är det till och med så bra att gödseln som tas emot sedan kan återföras till jordbruket i form av biogödsel – utan metanläckage och med väsentligt bättre näringsvärde, en win-win-situation!

I Kraftringens tankstationer är det 100 % biogas sedan 1 januari 2017. Råvarorna kommer från bland annat stärkelsetillverkning, gödsel och livsmedelsrester i framför allt Danmark och Tyskland.

Fördelningen av råvaror för biogasen Kraftringen köpte in under 2022, med ursprungsland:

Råvara Andel Ursprungsland
Framställning av animaliska/vegetabiliska oljor 22,39 % Nederländerna, Italien, Storbritannien, Nordirland
Gödsel 14,94 % Danmark
Grödor 12,32 % Danmark
Storkök 9,92 % Danmark
Stärkelsetillverkning 9,67 % Danmark
Halm 9,31 % Danmark, Italien
Övrigt* 21,46 % Italien, Tyskland, Danmark, Nederländerna, Norge

* Övrigt-kategorin innehåller följande råvaror: fettsyror, djurfett, glycerin, vasslepermeat, rester från transförestring, gräs, melass, matrester och hushållsavfall

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon