Kraftringen och FN:s Globala mål för hållbar utveckling

Enligt United Nations Development Programme (UNDP) är de Globala målen den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Vi på Kraftringen har valt att koppla vår affärsstrategi direkt till FN:s Globala utvecklingsmål.

Fram till år 2030 är målet att:
  • Avskaffa extrem fattigdom.
  • Minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Främja fred och rättvisa.
  • Lösa klimatkrisen.

Det är otroligt högt ställda mål som FN ställt upp och som handlar om vår gemensamma framtid. Planetens framtid. För att förvandla målen till verklighet krävs det att alla tar ansvar och att alla bidrar. Regeringar, forskare, företag och privatpersoner. Vi är alla betydelsefulla när det gäller att förvandla ord till handling. Kraftringens affärsstrategi baseras på långsiktig hållbarhet. Därför har också valt att koppla våra affärsmål 2017 - 2022 direkt till FN:s Globala utvecklingsmål. 

Så arbetar vi med de Globala målen

De Globala målen delas in 17 olika hållbarhetsmål (de som syns på bilden ovan). Som energibolag har vi på Kraftringen möjlighet att göra en verklig skillnad. Hur vi väljer att bedriva vårt arbete har stor inverkan på målen. Det tycker vi känns positivt och utmanande. Av de 17 målen har vi möjlighet att arbeta aktivt med 12. De mål som ligger särskilt nära vår kärnverksamhet - och där vi kan göra allra mest skillnad är mål 7, 9 och 11.

Mål 7. Hållbar energi för alla

Det här har vi uppnått
Från och med april 2018 är vår produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla så gott som fossilbränslefri. Det innebär att vi har fasat ut torv och naturgas som bränsle och avvecklat anläggningar där produktionen sker med fossilt bränsle. Målet var att bli fossilbränslefria till 2020, men tack vare framtidsfokuserade investeringar och ett intensivt arbete nådde vi fram redan två år tidigare. Vi nöjer oss inte med att enbart se till vilka bränslen som anses hållbara idag utan finansierar även en doktorand vars studier fokuserar på framtidens hållbara bränslen. Vi arbetar också med hållbara transporter av bränslen till våra anläggningar.Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Det här har vi uppnått
Säker och pålitlig energileverans är ett av Kraftringens viktigaste uppdrag. Det säkerställer vi genom att kontinuerligt bygga ut och underhålla våra elnät och fjärrvärmenät. De senast åren har vi investerat ungefär en kvarts miljarder kronor för att göra våra elnät mer robusta och tåliga för påfrestningar såsom stormar, snö och kyla. Det är viktigt för att alla ska ha tillgång till trygg energi, oavsett om man väljer att bo i stad eller på landsbygd. 

Vad händer nu?
Det händer mycket som påverkar energisystemen, inte minst på grund av behovet av att minska klimatförändringarna. Satsningar på elbilar kräver laddinfrastruktur och kanske på sikt vätgastankar. Människor blir mer och mer intresserade av producera sin egen el. Det påverkar hur vi som energibolag behöver tänka och planera. De satsningar vi gör avgör hur framtidens energisystem ser ut. Vi investerar i energi för framtida generationer.

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Det här har vi uppnått
Vi arbetar med hållbar stadsutveckling, både vad gäller utveckling av nya stadsdelar samt vid förändringar, ombyggnation och renoveringar i befintliga bestånd. På Brunnshög, en ny stadsdel som växer fram i nordöstra Lund, utvecklar Kraftringen koncept för energi, mobilitet och belysning. Genom att energiåtervinna värme från forskningsanläggningen MAX IV i Lund bidrar vi till en cirkulär ekonomi – där restvärme från anläggningen värmer upp fastigheter anslutna till vårt fjärrvärmenät.

Kraftringen är med i det EU-finansierade projektet Cityfied som arbetar för att rusta upp och energieffektivisera 70-talsområdet Linero i Lund. I projektet står även social hållbarhet i fokus – det är av extra stor vikt att insatserna är kostnadseffektiva och inte driver omfattande hyreshöjningar. De boende ska fortfarande ha råd att bo kvar.

Vad händer nu?
Att arbeta med hållbarhetsmålen är ett ständigt pågående projekt. Vårt arbete är långt ifrån klart. Det finns mycket mer att göra för att bidra till omställningen av ett hållbart samhälle. I och med att vi har kopplat vår affärsplan 2017 - 2022 till de Globala målen genomsyrar hållbarhetstänket allt vi gör här på Kraftringen. Nästa steg handlar bland annat om hållbara transporter, solenergi och att delta i olika innovationsprojekt. Det är en spännande resa mot en bättre värld.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon