Till startsidan
Translate

Våra växthusgasutsläpp

På Kraftringen arbetar vi för att minimera verksamhetens miljöpåverkan och sedan 2007 har de utsläpp av växthusgaser Kraftringens verksamhet bidrar till minskat med 70 procent.

Verksamhetens reducerade utsläpp av koldioxid beror på en medveten satsning för att minska användningen av fossila bränslen och öka andelen förnybara bränslen och återvunnen värme i vår produktion. Senast år 2020 kommer Kraftringens produktion av el och värme att vara helt fossilbränslefri. Fossila bränslen ersätts i stor utsträckning med lokalt producerade biobränslen.

För att minimera verksamhetens klimatpåverkan strävar vi efter att minska samtliga utsläpp av växthusgaser som verksamheten genererar. Det omfattar både direkta och indirekta utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, som lustgas eller metan. Direkta utsläpp är utsläpp från anläggningar och fordon som vi äger och använder, till exempel produktionsanläggningar som producerar el och värme. Indirekta utsläpp är utsläpp från någon annans verksamhet vars tjänster eller produkter vi använder, till exempel transporter av bränslen till våra produktionsanläggningar.

Vi gör klimatberäkningar som följer GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) som är en internationell beräkningsstandard. Enligt denna delas utsläppskällor in i följande scopes, med direkta och indirekta utsläpp:

  • Scope 1 är direkta utsläpp av koldioxid, lustgas och köldmedium från våra produktions- och reservkraftsanläggningar, samt från våra fordon.
  • Scope 2 är indirekta utsläpp från el och värme som används i våra anläggningar och kontor, samt förluster i våra elnät.
  • Scope 3 utgörs av indirekta utsläpp från bränsletransporter och tjänsteresor.

Det moderna kraftvärmeverket i Örtofta, som invigdes 2014, har bidragit till en omfattande
reducering av verksamhetens direkta koldioxidutsläpp. Den stora minskningen av indirekta utsläpp sedan 2015 beror på att vi nu endast använder ursprungsmärkt, förnybar, el i våra produktionsanläggningar.

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att veta mer är du välkommen att kontakta oss som jobbar med hållbarhet.

Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]