Till startsidan
Translate

Fjärrvärme

Tack vare effektiv produktion och distribution av värme i storskaliga fjärrvärmesystem utgör uppvärmning av fastigheter i Sverige endast en fjärdedel av vår totala energiförbrukning. I Europa utgör uppvärmning av fastigheter hälften av energiförbrukningen. Framgångsrik bränsleväxling i storskaliga fjärrvärmesystem har dessutom varit avgörande för att Sverige kraftigt minskat utsläppen av svavel, kväve, koldioxid och stoft, och lyckats uppnå klimatmålen i Kyotoavtalet.

För att produktionen av fjärrvärme ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt ersätter vi fossila bränslen med förnybara bränslen. Vi tar också tillvara spillvärme, till exempel spillvärme från Sockerbruket i Örtofta och forskningsanläggningen MAX IV i Lund.

Diagrammen nedan visar hur andelen förnybar och återvunnen värme  i Kraftringens fjärrvärmeproduktion ökat. Kraftringens mål är att senast år 2020 ha en helt fossilbränslefri fjärrvärmeproduktion.

Andel förnybart bränsle i koncernens fjärrvärmeproduktion

Tabellen nedan visar specifik information för fjärrvärmenätet i Eslöv, Lomma och Lund, samt de mindre fjärrvärmenäten i Bjärred, Södra Sandby, Dalby och Genarp. Direkta koldioxidutsläpp är utsläpp från produktionsanläggningar fördelat på den producerade volymen. Klimatpåverkan mäts i koldioxidekvivalenter och omfattar såväl utvinning och transport av bränsle som energiomvandling och fördelas på den levererade volymen fjärrvärme. Primärenergifaktor är ett mått på resurseffektivitet, det vill säga hur mycket primärenergi som gått åt för att framställa fjärrvärmen. Klimatpåverkan och primärenergifaktor beräknas enligt Värmemarknadskommitténs beräkningsmodell.

Nyckeltal per fjärrvärmenät 2016
  Direkta koldioxidutsläpp
(kg/producerad MWh värme)
Andel förnybar och återvunnen värme (%) Klimat-påverkan (kg CO2e/ levererad MWh) Primär-energifaktor  

Eslöv
Lomma
Lund

18 96 29 0,29

Bjärred

215 2 326 1,50

S Sandby Dalby

234 2 355 1,62

Genarp 

0 100 23 0,10

Klippan

3 99 23 0,11

Ljungbyhed

107 51 179 0,92

Östra Ljungby 

0 100 25 0,20

I nedanstående tabeller visas totala direkta utsläpp från fjärrvärmeproduktionen samt vilka olika bränslen som används vid fjärrvärmeproduktionen. För information om bränslemix för de olika näten vänligen kontakta oss

Direkta utsläpp per producerad
energienhet fjärrvärme 
(kg/MWh)
  2016 2015 2014 2013 2005
Koldioxid 18 20 14 32 110
Kväveoxider 0,10 0,08 0,12 0,14 0,13
Svaveloxider 0,017 0,015 0,019 0,019 0,009

 

Bränslemix för fjärrvärme (ingående bränsle)
Kraftringen 2016
Ingående bränsle / Energikälla GWh 
Skogsflis 226
Värmepumpar
(geotermiskt vatten, värme från avloppsvatten,
värme från fjärrkylaproduktion, värme från akvifär)
174
Spillvärme från industri samt rökgaskondensering 128
Returträ 137
Bioolja 91
El till värmepumpar 79
Naturgas 30
Torv 37
Briketter 8
Köpt värme (flis- och halmbaserad)  24
Pellets 9
Biogas 9
Export - ledning Landskrona-Helsingborg 49
Import - ledning Landskrona-Helsingborg 90

* Spillvärme från industri samt rökgaskondensering

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]